Opinia geotechniczna

Zgodnie z Podstawą prawną „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25  kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463)” – opinię geotechniczną należy wykonać dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii  geotechnicznych.

Głównym celem wykonania opinii geotechnicznej jest określenie kategorii geotechnicznej obiektu w odniesieniu do prognozowanego stopnia złożoności warunków gruntowych. Zakres badań w opinii geotechnicznej jest ograniczony do:

 • wierceń i sondowań;
 • określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej;
 • podania wartości parametrów geotechnicznych określonych przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.

 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Zgodnie z Podstawą prawną „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463)” – dokumentację badań podłoża gruntowego – oprócz opinii geotechnicznej − należy wykonać już w przypadku złożonych warunków w I kategorii geotechnicznej.

Celem wykonania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Wyżej wymienione cele są uzyskiwane:

 • w badaniach laboratoryjnych lub w terenie, w szczególności za pomocą takich metod jak:
  • sondowania statyczne i dynamiczne;
  • badania presjometryczne i dylatometryczne;
  • badania sondą krzyżakową;
  • badania próbnych obciążeń gruntu.
 • w zależności od potrzeb fizykochemicznych – właściwości wód gruntowych.

 

Projekt robót geologicznych

W przypadku obiektów zaliczonych do drugiej kategorii w złożonych warunkach gruntowych oraz trzeciej kategorii geotechnicznej oprócz dokumentacji badań podłoża gruntowego należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską. Jej wykonanie poprzedza projekt robót geologicznych, jeżeli są przewidziane roboty geologiczne.
W projekcie robót geologicznych określa się m.in.:

 • cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia;
 • rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych;
 • harmonogram robót geologicznych;
 • przestrzeń w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;
 • przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

Projekt robót geologicznych wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej tj. starostę, marszałka województwa lub ministra środowiska.

 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Zgodnie z Podstawą prawną „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463)” – dokumentację geologiczno-inżynierską należy wykonać (dodatkowo do opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego) w przypadku obiektów zaliczonych do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych oraz obiektów zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej w każdych warunkach gruntowych.

Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonuje się w oparciu o zatwierdzony projekt robót geologicznych
(w przypadku przewidzianych robót geologicznych) lub bezpośrednio, gdy dla rozwiązania zadania geologicznego istnieje wyczerpująca ilość danych i informacji – w tym przypadku dokumentacja geologiczno-inżynierska może być wykonana w oparciu o dane i materiały archiwalne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska zawiera informacje takie jak w dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz ponadto prognozę wpływu projektowanych obiektów na środowisko i opis procesów geodynamicznych na badanym terenie.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska wymaga zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej
tj. starostę, marszałka województwa lub ministra środowiska.

 

Badania gruntu dla domów jednorodzinnych

ZDJĘCIE 3Na podstawie geotechnicznych badań gruntu zostają określone warunki gruntowo-wodne podłoża w miejscu planowanej inwestycji. Uzyskane informacje pozwolą na właściwe i bezpieczne zaprojektowanie odpowiednich fundamentów budynku w stosunku do warunków gruntowo-wodnych panujących na działce budowlanej.

W razie potrzeby pozwolą one również na zaplanowanie izolacji fundamentów, wskażą możliwość podpiwniczenia budynku, zostaną wykorzystane do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków, czy odprowadzenia wód opadowych
z dachu budynku do gruntu.

Nawet przy zakupie gotowego projektu domu jednorodzinnego niezbędne jest dostosowanie jego fundamentów do warunków gruntowo-wodnych w miejscu planowanej inwestycji.

Posadowienie domu jednorodzinnego na podłożu o nieznanych warunkach gruntowo-wodnych może prowadzić do pojawienia się spękań na ścianach budynku w wyniku jego nierównomiernego osiadania albo wody gruntowej lub wilgoci w piwnicy. Koszt badań gruntu dla domu jednorodzinnego jest niewielki w porównaniu do kosztu zakupu działki budowlanej, budowy domu, czy kosztów usuwania szkód budowlanych. Dlatego w trosce o własne bezpieczeństwo, pieniądze i cenny czas warto zainwestować w badania gruntu dla domu jednorodzinnego.

Zgodnie z Podstawą prawną „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463)” – należy wykonać opinię geotechniczną dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych w tym domów jednorodzinnych.

 

Nadzór geotechniczny budów

Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę geotechniczną budów związaną z wykonywaniem prac ziemnych
i fundamentowych w zakresie:

 • kontroli zagęszczenia nasypów;
 • odbioru podłoża wykopów (wykopów fundamentowych);
 • oceny kruszyw pod względem przydatności jako materiał budowlany;
 • weryfikacji założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych;
 • kontroli wymiany gruntów;
 • określenia nośności gruntów rodzimych i nasypowych (budowlanych):
  • badanie modułów odkształcenia pierwotnego i wtórnego płytą statyczną VSS;
  • badanie dynamicznego modułu odkształcenia płytą dynamiczną;
 • pobieranie prób gruntu i wód gruntowych do badań laboratoryjnych.

Nadzór geotechniczny budowy prowadzony jest przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami, a z wykonanych badań sporządzane są raporty i sprawozdania.

 

Kontrola zagęszczenia

W wyniku badania kontroli zagęszczenia gruntu stwierdzamy prawidłowość wymienionego gruntu
z założeniami projektowymi.

Badanie to wykonuje się głównie przy sprawdzaniu podłoża drogowego, nasypu drogowego, podsypki pod fundamenty i posadzki, czy chodniki i ścieżki rowerowe oraz zasypki podziemnych obiektów liniowych (m.in. kanalizacji, wodociągów, gazociągów, ciepłociągów).

 

Odbiór gruntu w wykopie

Odbiór gruntu w wykopie ma na celu stwierdzenie zgodności budowy geologicznej z dokumentacją. Badanie to wykonuje się za pomocą obserwacji makroskopowych oraz płytkich wierceń i sondowań geotechnicznych.

Odbiór gruntu wykonywany jest przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi, potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Dodatkowo w wyniku odbioru gruntu w wykopie można stwierdzić występowanie miejsc kwalifikujących się do wymiany lub stabilizacji gruntu ze względu na występowanie w podłożu inwestycji gruntów nasypowych.

 

Badania laboratoryjne gruntów

Oferujemy badania laboratoryjne gruntów:

 • sitowa analiza uziarnienia;
 • areometryczna analiza uziarnienia;
 • wilgotności naturalnej;
 • wilgotności optymalnej;
 • maksymalnej gęstości objętościowej gruntu;
 • zawartości węglanów;
 • zawartości części organicznych;
 • granic konsystencji gruntu;
 • wytrzymałości na ścinanie;
 • wskaźnika piaskowego;
 • makroskopowa ocena gruntu.