Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 marca 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Michał Kasprzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GEOLOGIA WIELKOPOLSKA Michał Kasprzak z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Fryderyka Chopina 2B.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

1. Zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, składanie i rozpatrywanie reklamacji, rozliczenia podatków i innych świadczeń i obowiązków publicznoprawnych.

3. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. udokumentowanie realizacji transakcji, ustalenie, ochrona i dochodzenie roszczeń , marketing bezpośredni, tworzenie analiz i statystyk na potrzeby zewnętrzne, archiwizacja.

 

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/podjęcia współpracy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom/partnerom (firmom) współpracującym z Administratorem, instytujom, którym Administrator jest zobowiązany przez przepisy prawa przekazywać dane, np. Urząd Skarbowy, ZUS, sąd oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, prawne, rachunkowe oraz pracownikom Administratora.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy oraz do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i publicznoprawnych związanych z zawartą umową. Dane będą przechowywane przez okres konieczny do przechowywania dokumentów związanych z rozliczeniami danin publicznoprawnych.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do podlegania decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.

 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres e-mail: biuro@geologiawielkopolska.pl lub listownie na adres Administratora.

 

Skarga do organu nadzoru

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.